Πολιτική Απορρήτου

Free Futuresoft’s

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ FREE FUTURESOFT.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας ή χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας (περιγράφονται παρακάτω).

1 Εισαγωγή

1.1 Σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, προσφέρουμε πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπό μας ή σύμφωνα με το Συμφωνητικό που ενδέχεται να έχετε με την FFS για τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας και θα πρέπει να το θεωρήσετε ως μέρος των Όρων της Ιστοσελίδας της FFS και προϋποθέσεις και η σχετική συμφωνία.

1.2 Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο, συμφωνείτε με εμάς, ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων που συλλέγουν και χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας στοιχεία σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και για τους σκοπούς της σωστής λειτουργίας του Ιστότοπου και προσφέροντας σε εσάς τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες μας.

1.3 Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου κατά καιρούς. Ελέγχετε περιοδικά αυτήν την πολιτική για αλλαγές. Εάν δεν αποδέχεστε αυτήν ή την τροποποιημένη πολιτική, σταματήστε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο.

1.4 Οποιαδήποτε ερώτηση ή διαφωνία σχετικά με το απόρρητο υπόκειται σε αυτήν τη δήλωση απορρήτου.

1.5 Όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο, δεν συλλέγονται και επεξεργάζονται πληροφορίες από εμάς και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν χρειάζεται να μας παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

1.6 Ανάλογα με τη δραστηριότητα ή το Συμφωνητικό μας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε πληροφορίες που μπορεί να είναι υποχρεωτικές ή προαιρετικές. Ωστόσο, για το τελευταίο εάν επιλέξετε να παρακρατήσετε τις ζητούμενες πληροφορίες, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε ορισμένα ή όλα τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες. Εάν δεν παρέχετε τις υποχρεωτικές πληροφορίες σχετικά με ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία, ενδέχεται να μην μπορείτε να συνάψετε συμφωνία. Θα σας ενημερώσουμε για τον υποχρεωτικό ή / και προαιρετικό χαρακτήρα των ζητούμενων ή / και απαιτούμενων πληροφοριών.

1.7 Μπορούμε να σας παρέχουμε την επιλογή να εγγραφείτε σε ένα περιοδικό ενημερωτικό δελτίο και πληροφορίες προϊόντος. Αυτό το ενημερωτικό δελτίο μας επιτρέπει να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, ενημερώσεις, καθώς και άλλα νέα σχετικά με την εταιρεία και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που έχετε λάβει από εμάς ή τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες.

2 Ορισμοί

2.1 Τα λήμματα FFS, Εμείς, Εμάς ή Δικό μας: αναφέρονται στην εταιρεία Free Future Soft Systems Ltd

2.2 Τα λήμματα Εσείς ή Δικό σας: αναφέρονται στην εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα την οποία εκπροσωπείτε και για την οποία αποδέχεστε αυτήν την συμφωνία και για τα υποκαταστήματα ή παραρτήματα αυτής της εταιρείας ή νομικής οντότητας.

2.3 Υπηρεσίες: Ο όρος αναφέρεται στο σύνολο του λογισμικού, εφαρμογών, εργαλείων και των ενημερώσεων τους, σχετικών υπηρεσιών και πλατφορμών που παρέχονται από την FFS όπως περιγράφονται στο τμήμα «Περιγραφή των Προϊόντων και Υπηρεσιών». Οι εφαρμογές τρίτων εξαιρούνται.

2.4 Εφαρμογές Τρίτων: ο όρος αναφέρεται σε λογισμικό, εφαρμογές, εργαλεία και τις ενημερώσεις τους που παρέχονται από άλλες νομικές οντότητες / τρίτους, που συνεργάζονται ή επικοινωνούν με τις Υπηρεσίες της FFS, κοινώς νοούμενες ως εφαρμογές τρίτων, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, σε αυτές των Συνεργατών μας.

2.5 Περιεχόμενο Χρήστη: ο όρος αναφέρεται στα δεδομένα, πληροφορίες, υλικό και έγγραφα που είναι αποθηκευμένα μέσα στις εφαρμογές και προϊόντα της FFS συνδεόμενα ή όχι με λογαριασμούς του αδειοδοτημένου ή εξουσιοδοτημένου χρήστη των σχετικών εφαρμογών και προϊόντων.

2.6 Λογαριασμός Χρήστη: μία τοποθεσία σε ένα δίκτυο το οποίο χρησιμοποιείται για αποθήκευση δεδομένων και πληροφορίων όπως όνομα χρήστη, κωδικό κ.α. και που σε κάποιες περιπτώσεις επιτρέπει ή όχι στον χρήστη να συνδεθεί σε ένα δίκτυο, άλλον υπολογιστή ή σε άλλους καταμερισμούς.

2.7 Πλατφόρμα: η Πλατφόρμα μας ή η πλατφόρμα των συστημάτων που μπορεί να χρησιμοποιούνται από τρίτους ή υπεργολάβους, για τον παροχή λογισμικού ως υπηρεσία (SaaS), πλατφόρμα ως υπηρεσία (PaaS) και υποδομή ως υπηρεσία (IaaS) σύμφωνα με το συμφωνητικό μας

2.8 Συμφωνητικό/Σύμβαση: Η Βασική Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (Master Service Agreement - MSA) και κάθε σχετικό Συμφωνητικό παροχής επιπέδου υπηρεσίας SLA και Συμφωνητικού Παροχής Υπηρεσίας SoW μεταξύ της εταιρείας Free Future Soft Software Systems LTD και οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή νομικής οντότητας για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών.

2.9 Τα Δεδομένα σας: Ο όρος αναφέρεται σε όλα τα ηλεκτρονικά δεδομένα ή πληροφορίες που υποβάλλονται από εσάς στην Υπηρεσία κατά τη χρήση της υπηρεσίας και τα οποία δεν αποτελούν στοιχεία προσωπικών δεδομένων ή προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης

2.10 Προσωπικά Δεδομένα ή Προσωπικές Πληροφορίες Ταυτοποίησης: οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο δεδομένων»)

2.11 Επεξεργασία: οποιαδήποτε λειτουργία ή σύνολο λειτουργιών που εκτελούνται σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, είτε αυτοματοποιούνται είτε όχι, όπως συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, δομή, αποθήκευση, προσαρμογή ή αλλαγή, ανάκτηση, διαβούλευση, χρήση, αποκάλυψη μέσω διαβίβασης, διάδοσης ή διάθεσης με άλλο τρόπο, ευθυγράμμισης ή συνδυασμού, περιορισμού, διαγραφής ή καταστροφής.

2.12 Ελεγκτής: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, ο οργανισμός ή άλλος φορέας ο οποίος, μόνος ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο αυτών των όρων υπηρεσίας είναι εσείς

2.13 Επεξεργαστής: φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας, στο πλαίσιο αυτών των όρων υπηρεσίας FFS

2.14 Παραλήπτης: φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή άλλος φορέας, στον οποίο γνωστοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα, είτε πρόκειται για τρίτους είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λαμβάνουν προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή των κρατών μελών δεν θεωρούνται παραλήπτες · η επεξεργασία αυτών των δεδομένων από αυτές τις δημόσιες αρχές πρέπει να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας δεδομένων σύμφωνα με τους σκοπούς της επεξεργασίας.

2.15 Εφαρμογές Τρίτων: φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή οργανισμός διαφορετικός από το υποκείμενο των δεδομένων, υπεύθυνος επεξεργασίας, επεξεργαστής και πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εξουσία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του επεξεργαστή, έχουν άδεια να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα

3 Απλά δεδομένα ή μη προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης που συλλέγουμε

3.1 Η FFS μπορεί να συλλέξει ορισμένες τεχνικές πληροφορίες & πληροφορίες δρομολόγησης (routing) από τον υπολογιστή σας (επίσης γνωστές ως μεταβλητές περιβάλλοντος) για να διευκολύνει τη λειτουργία του Ιστότοπου της και τη λειτουργία των Υπηρεσιών της. Παραδείγματα τέτοιων πληροφοριών περιλαμβάνουν τη διεύθυνση URL της συγκεκριμένης ιστοσελίδας που επισκεφτήκατε, τη διεύθυνση IP (Internet Protocol) του υπολογιστή που χρησιμοποιείτε ή την έκδοση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στον Ιστότοπο. Όλες αυτές οι πληροφορίες μπορούν να συλλεχθούν και να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της απόδοσης του Ιστότοποθ και των Υπηρεσιών μας.

3.2 Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου, π.χ. πόσους χρήστες λαμβάνουμε καθημερινά, σε συνολική μορφή, χωρίς να αναγνωρίζουμε μεμονωμένα κάποιον χρήστη.

3.3 Ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησής σας, προκειμένου να πετύχουμε τη σωστή λειτουργία του Ιστότοπου και να παρέχουμε τη λειτουργικότητα που βλέπετε στον Ιστότοπο.

3.4 Χρησιμοποιούμε επίσης αυτές τις πληροφορίες για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο και πώς μπορούμε να προσαρμόσουμε καλύτερα τον Ιστότοπο, το περιεχόμενο και τη λειτουργικότητά του για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των χρηστών μας.

3.5 Δεν αντιστοιχίζουμε αυτές τις πληροφορίες με καμία από τις προσωπικές σας πληροφορίες ταυτοποίησης.

4 Προσωπικά δεδομένα ή πληροφορίες ταυτοποίησης προσώπων που συλλέγουμε ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία ή να επεξεργαστούμε προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε στηριζόμενοι στην :

4.1 Στα πλαίσια των συμβατικών μας υποχρεώσεων

4.1.1 Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα για να συνάψουμε μια Σύμβαση/Συμφωνία μαζί σας.

4.1.2 Εάν αποδεχτείτε μια υπηρεσία ή ένα προϊόν μας, οι σχετικές πληροφορίες θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους συγκεκριμένους Όρους της Συμφωνίας/Σύμβασης ή για να σας προσφέρουμε άλλα προνόμια σύμφωνα με τη Συμφωνία/Σύμβαση που διέπει τη σχέση μας με εγγεγραμμένους Χρήστες ή Λογαριασμούς, για να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας και να υποστηρίξουμε την υπηρεσία που έχετε επιλέξει, στα πλαίσια της μεταξύ μας επικοινωνίας όταν έρχεστε σε επαφή με έναν σύμβουλο ή ένα εξουσιοδοτημένο συνεργάτη, για την επεξεργασία, την εκτέλεση και την παρακολούθηση των συναλλαγών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, για την υποστήριξη και την εκπαίδευσή, για την επεξεργασία οποιουδήποτε αιτήματός σας για πληροφορίες ή συμβουλές, για την διαχείριση ερωτημάτων, παραπόνων και σχολίων που λαμβάνουμε από εσάς και τους συνεργάτες μας.

4.2 Έννομα συμφέροντα

4.2.1 Η FFS μπορεί να χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα ή πληροφορίες για να προστατεύσει τα έννομα συμφέροντά της:

i αποτροπή απάτης

ii στα πλαίσια της προστασίας των δικτύων και των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και αποτροπή της ζημίας σε συστήματα υπολογιστών και ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

iii. αναφορά πιθανών εγκληματικών πράξεων ή απειλών κατά της δημόσιας ασφάλειας σε μία αρμόδια αρχή

iv κατά τη μετάδοση προσωπικών δεδομένων σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα για την εξυπηρέτηση εσωτερικών διοικητικών / διαχειριστικών σκοπών, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων πελατών και εργαζομένων,

4.3 Νομική Υποχρέωση

4.3.1 Μπορεί να διατηρούμε ορισμένες από τις πληροφορίες σας για την συμμόρφωση στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Διατηρούμε το δικαίωμα να επικοινωνήσουμε μαζί σας εάν υποχρεωθούμε να το πράξουμε στα πλαίσια δικονομικών διαδικασιών ή σε περίπτωση παραβίασης συμφωνιών αδειοδότησης, εγγύησης και αγοράς

4.4 Συγκατάθεση

4.4.1 Όταν δεν υπάρχει καμία υποχρέωση από το νόμο ή από τη μεταξύ μας Συμφωνία/Σύμβαση ή δεν έχουμε κανένα άλλο δικαίωμα να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ενδέχεται να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία στις ακόλουθες περιπτώσεις:

i στα πλαίσια ανάπτυξης και διαχείρισης των εταιρικών μας υποθέσεων, π.χ. βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας.

ii να εξατομικεύσουμε την μεταξύ μας επικοινωνία

iii κατά την διεξαγωγή έρευνα αγοράς

iv κατά τη διεξαγωγή ερευνών πελατείας

v στα πλαίσια στοχευμένων προωθητικών/διαφημιστικών ενεργειών/δράσεων.

vi στα πλαίσια επεξεργασίας προκειμένου να σας ενημερώσουμε για νέα προϊόντα, αναβαθμίσεις προϊόντων, λογισμικά επιδιόρθωσης (patches), ειδικές προσφορές και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες της FFS και συγκεκριμένων συνεργατών μας τρίτων εάν έχετε συναινέσει να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνία.

4.4.2 Ενδέχεται να επικοινωνούμε ανά περιοδικά διαστήματα μαζί σας μέσω e-mail και να παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με ειδικές προσφορές και προωθητικές ενέργειες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Αυτές οι επικοινωνίες θα αφορούν προσφορές της FFS ή/και προωθητικές ενέργειες συγκεκριμένων, αξιόπιστων τρίτων με τους οποίους η FFS έχει στρατηγική συνεργασίας marketing και επειδή προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι θα σας ενδιαφέρουν.

4.4.3 Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε έναν τρίτο πάροχο υπηρεσιών e-mail για να σας στέλνουμε email. Ο εν λόγω πάροχος υπηρεσιών απαγορεύεται να χρησιμοποιεί τη διεύθυνση e-mail σας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την αποστολή e-mail που σχετίζεται με την FFS. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ενημερώσεις και πληροφορίες, θα μπορείτε να καταργήστε την εγγραφή σας στέλνοντας email στη διεύθυνση: info@futuresoft.gr. Κάθε φορά που λαμβάνετε ένα e-mail, θα έχετε την επιλογή να εξαιρεθείτε από μελλοντικά σχετικά e-mail ακολουθώντας τις οδηγίες που θα παρέχονται στο e-mail.

4.5 Στατιστικά Δεδομένα

4.6 Η FFS μπορεί να χρησιμοποιεί συγκεντρωτικά, μη ταυτοποιήσιμα στατιστικά δεδομένα για στατιστική ανάλυση, marketing ή παρόμοιους διαφημιστικούς σκοπούς για να βοηθήσει στη βελτίωση των προσφορών μας προς τους πελάτες της, για να προβεί στη διάγνωση τυχόν προβλημάτων με τον διακομιστή μας (server) και στη διαχείριση του Ιστότοπου ή για τη βελτίωση της εμπειρίας περιήγησής σας.

5 Αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων σε Τρίτους

5.1 Η FFS ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να χρησιμοποιεί υπηρεσίες τρίτων, όπως παρόχους υπηρεσιών e-mail και φιλοξενίας (hosting) που ενεργούν ως ανεξάρτητοι εργολάβοι για λογαριασμό της FFS. Δεν θα κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε οποιονδήποτε τρίτο, για σκοπούς άμεσου marketing. Έχουμε συνάψει συμβόλαια με τους εκτελούντες την επεξεργασία και τους υπο-εκτελούντες ή υπεργολάβους μας, καθιστώντας σαφές ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα πέρα από τις εντολές που θα έχουμε δώσει οδηγίες. Δεν θα κοινοποιήσουν τα προσωπικά σας στοιχεία σε κανέναν εκτός από εμάς. Θα τα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και προστασίας και θα τα διατηρήσουν για την περίοδο που τους έχουμε υποδείξει.

5.2 Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα προσωπικά δεδομένα των κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την FFS εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5.3 Η FFS ενεργεί πάντα σύμφωνα με το αίτημα του πελάτη και δεν αποθηκεύει τα δεδομένα του πελάτη σε οποιαδήποτε τυχαία τοπική βάση δεδομένων

5.4 Η FFS ενδέχεται δεχθεί αίτημα από τις αρχές επιβολής του νόμου ή τις δικαστικές αρχές να παρέχει προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης στις αρμόδιες αρχές. Εάν ζητηθεί από τις αρχές επιβολής του νόμου ή τις δικαστικές αρχές, η FFS θα παράσχει αυτές τις πληροφορίες μόλις εξετάσει όλα τα στοιχεία που θα αποδεικνύουν την νομιμότητα τους αιτήματος. Η FFS μπορεί επίσης να παρέχει πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές για την επιβολή του νόμου προκειμένου να προστατεύσει την περιουσία της και την υγεία και ασφάλεια ατόμων, όπως προβλέπεται από το νόμο.

5.5 Η FFS μπορεί να αποκαλύψει προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης εάν πιστεύουμε καλόπιστα ότι απαιτείται να το κάνουμε προκειμένου να συμμορφωθούμε με την ισχύουσα νομοθεσία, μία κλήτευση ή κάποια άλλη νομική διαδικασία. Η FFS μπορεί επίσης να αποκαλύψει προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης όταν έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη αυτών των πληροφοριών είναι απαραίτητη για την αναγνώριση, την επικοινωνία ή την άσκηση νόμιμου δικαιώματος εναντίον κάποιου που ενδέχεται να παραβιάζει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, τους όρους των μεταξύ μας Συμφωνιών/Συμβάσεων (πχ οι Όροι της Υπηρεσίας) ή για την προστασία της ασφάλειας των χρηστών μας και του κοινού ή της τήρησης του απορρήτου και συμφωνιών αδειοδότησης με τρίτα μέρη που μας βοηθούν στην ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του Ιστότοπου και του περιεχομένου του.

5.6 Σε περίπτωση που ολόκληρη η FFS και/ή όλα τα περιουσιακά της στοιχεία μεταβιβαστούν ή πωληθούν σε άλλη οντότητα, η FFS μπορεί να μεταφέρει προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης στην αποκτώσα οντότητα. Εάν, αυτή η μεταβίβαση έχει ως αποτέλεσμα ή συνέπεια οι προσωπικές σας πληροφορίες ταυτοποίησης να χρησιμοποιηθούν με ουσιαστικά διαφορετικό τρόπο, θα σας δοθεί το δικαίωμα της επιλογής σε συνέχεια και συνέπεια με την πολιτικής μας για την κοινοποίηση των σχετικών αλλαγών.

6 Προσωπικά δεδομένα ή πληροφορίες ταυτοποίησης προσώπων που επεξεργαζόμαστε ως Εκτελούντες την Επεξεργασία

6.1 Όταν ή FFS επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, σε καμία περίπτωση δεν ιδιοποιείται τα προσωπικά δεδομένα.

6.2 Πρέπει επίσης να κατανοήσετε ότι εάν ενεργείτε ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, είναι δική σας ευθύνη όσον αφορά την επεξεργασία που κάνουμε, ότι τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα της εταιρίας μας είναι τα κατάλληλα και ότι διεξάγουμε την επεξεργασία με τέτοιο τρόπο ώστε να πληροί οποιεσδήποτε νομοθετικές απαιτήσεις ή κανονιστικές υποχρεώσεων, σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων, που πρέπει να ακολουθήσετε.

6.3 Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα που μας παρέχετε μόνο σύμφωνα με τους όρους της μεταξύ μας Συμφωνίας/Σύμβασης.

6.4 Δεν θα χρησιμοποιήσουμε άλλο υποεκτελούντα ή υπεργολάβο, χωρίς την προηγούμενη ειδική ή έστω γενική έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς σύμφωνα και με τους όρους της Συμφωνίας μας.

6.5 Επεξεργαζόμαστε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που θα μας παράσχετε και μόνο βάσει τεκμηριωμένων οδηγιών από εσάς, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς προσωπικών δεδομένων σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, εκτός και αν αυτό απαιτείται από το Ευρωπαϊκό ή Ελληνικό δίκαιο στο οποίο υποκείμεθα. Σε μια τέτοια περίπτωση, ως εκτελούντες την επεξεργασία θα σας ενημερώσουμε για αυτήν τη νομική απαίτηση πριν από την επεξεργασία, εκτός εάν ο νόμος αυτός απαγορεύει την αποκάλυψη των σχετικών πληροφοριών για σημαντικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος.

6.6 Διασφαλίζουμε ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα έχουν δεσμευτεί για την τήρηση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας ή υπόκεινται σε νομική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας

6.7 Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, την έκταση, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τον κίνδυνο διαφορετικής πιθανότητας και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση ενός επιπέδου ασφάλειας κατάλληλου για τον κίνδυνο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας, για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Πολιτική Ασφάλειας.

6.8 Θα σας βοηθήσουμε με κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στο μέτρο του δυνατού, για την εκπλήρωση της υποχρέωσής σας να ανταποκριθείτε σε αιτήματα για την άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων.

6.9 Θα σας βοηθήσουμε να διασφαλίσετε τη συμμόρφωση σας με οποιεσδήποτε νομικές ή συμβατικές υποχρεώσεις που υπόκεισθε, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας.

6.10 Θα σεβαστούμε την επιλογή σας και θα εκτελέσουμε την εντολή σας για διαγραφή ή επιστροφή οποιωνδήποτε ή όλων των προσωπικών δεδομένων μετά το τέλος της παροχής των υπηρεσιών μας που σχετίζονται με την επεξεργασία και θα διαγράψουμε τα υπάρχοντα αντίγραφα, εκτός εάν η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των Κρατών Μελών απαιτεί την αποθήκευση των προσωπικά δεδομένων.

6.11 Θα διαθέσουμε σε εσάς όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να αποδείξετε τη συμμόρφωση με τις νομικές ή συμβατικές σας υποχρεώσεις και θα επιτρέψουμε και θα συνεισφέρουμε σε ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διεξάγονται από εσάς ή από άλλο ελεγκτή που έχει λάβει εντολή από εσάς.

6.12 Θα σας ενημερώσουμε αμέσως εάν, κατά τη γνώμη μας, μια οδηγία παραβιάζει τον Ελληνικό ή τον Ευρωπαϊκό νόμο περί προστασίας δεδομένων.

6.13 ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΝΑ ΛΑΒΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ.

7 Που επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα

7.1 Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων που εκτελούμε ως Εκτελούντες την επεξεργασία πραγματοποιείται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν και όταν χρησιμοποιούμε τρίτους πάροχους υπηρεσιών, ως εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων ή υπο-εκτελούντες, θα επεξεργάζονται τις σχετικές πληροφορίες μόνο για λογαριασμό μας και υπό τις οδηγίες μας στα πλαίσια της υποστήριξης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας, πχ διανομή email, παροχή υπηρεσιών πληρωμών ή για παροχή διαφημίσεων στον Ιστότοπο. Αυτοί οι θα δραστηριοποιούνται επίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

7.2 Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων που εκτελούμε ως Εκτελούντες την Επεξεργασία εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπεύθυνου Επεξεργασία των δεδομένων. Εάν εσείς, ως Υπεύθυνος επεξεργασίας, μας ζητήσετε να στείλουμε ή να επεξεργαστούμε δεδομένα εκτός ΕΕ, οπουδήποτε στον κόσμο, όπως για παράδειγμα τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, πρέπει να λάβετε υπόψιν σας ότι αυτές οι χώρες ενδέχεται να μην προσφέρουν ισοδύναμο επίπεδο προστασίας του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων όπως στην ΕΕ. Σε αυτές τις χώρες ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικοί νόμοι περί απορρήτου και κατανοείτε ότι εάν αυτές οι διαβιβάσεις είναι απαραίτητες στα πλαίσια της εκτέλεσης της συμφωνίας μεταξύ εσάς και της FFS, θα πρέπει να λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσετε ότι υπάρχουν επαρκή επίπεδα προστασίας των πληροφοριών σε αυτή τη χώρα που θα αποστείλουμε τα δεδομένα και να μας παρέχετε τις απαραίτητες οδηγίες και καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των σχετικών δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί απορρήτου.

8 Δικαιώματα

8.1 Η FFS συμμορφώνεται με τους νόμους της ΕΕ και της Ελλάδας σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και σύμφωνα με αυτούς τους νόμους, τα υποκείμενα έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων:

8.1.1 Δικαίωμα πρόσβασης, δηλ. να ζητούν πληροφορίες ακόμη και αντίγραφα των προσωπικών τους πληροφοριών.

8.1.2 Δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή να ζητούν διόρθωση πληροφοριών εάν ένα υποκείμενο δεδομένων θεωρεί ότι είναι ανακριβές ή να ζητούν να συμπληρώσουν πληροφορίες που πιστεύουν ότι είναι ελλιπείς.

8.1.3 Δικαίωμα διαγραφής. Αυτό το δικαίωμα εφαρμόζεται όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

i τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή άλλως επεξεργάστηκαν.

ii το υποκείμενο των δεδομένων αποσύρει τη συγκατάθεση πάνω στην οποία βασίζεται η επεξεργασία ή όταν δεν υπάρχει άλλος νόμιμος λόγος για την επεξεργασία.

iii το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία.

iv τα προσωπικά δεδομένα έχουν υποστεί παράνομα επεξεργασία.

8.1.4 δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, οπότε εάν η επεξεργασία είναι περιορισμένη, τα προσωπικά δεδομένα θα αποθηκεύονται, αλλά δεν θα υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία.

8.1.5 Δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων, δηλαδή λήψη προσωπικών δεδομένων σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και σε αναγνώσιμη μορφή από μηχανή και μετάδοση αυτών των δεδομένων σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας από τον τρέχοντα υπεύθυνο επεξεργασία εάν: η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή σε σύμβαση, και η επεξεργασία εκτελείται από αυτόματα μέσα.

8.1.6 Δικαίωμα ένστασης, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάσταση του υποκειμένου των δεδομένων.

8.1.7 Δικαίωμα απόσυρσης της συγκατάθεσης σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

8.1.8 Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή.

8.2 Αν είμαστε ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να ασκήσετε τα νομικά σας δικαιώματα επικοινωνώντας μαζί μας μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@futuresoft.gr. Το αίτημά σας πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: το πλήρες όνομά σας, δική σας διεύθυνση ειδοποίησης, το αντίγραφο της ταυτότητάς σας ή του διαβατηρίου σας, εάν είναι απαραίτητο για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας και επεξήγηση του δικαιώματος που ασκείται. Θα απαντήσουμε στα αιτήματά σας μέσα σε όλα τα ισχύοντα χρονικά πλαίσια. ΕΑΝ ΕΝΕΡΓΟΥΜΕ ΩΣ ΕΚΤΕΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, θα σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας μαζί του.

9 Πληροφορίες σχετικές με τα παιδιά

9.1 Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά στοιχεία από παιδιά κάτω των 15 ετών χωρίς τη συγκατάθεση του κατόχου γονικής μέριμνας του παιδιού. Οι γονείς και οι νόμιμοι κηδεμόνες μπορούν να στείλουν email στο info@futuresoft.gr.

10 Πιστοποιημένη ασφάλεια

10.1 Η FFS δεσμεύεται να φροντίζει για την ασφάλεια των προσωπικών σας στοιχείων. Χρησιμοποιούμε ποικίλες τεχνολογίες και διαδικασίες ασφαλείας για να προστατεύσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες και να διασφαλίσουμε ότι εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων. Εφαρμόζουμε τα μέτρα ασφάλειας που προβλέπονται στους ισχύοντες κανονισμούς, καθώς και τα δικά μας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου της πολιτικής, της διακυβέρνησης, των διαδικασιών, των ευθυνών, της αξιολόγησης κινδύνου, της ασφάλειας δικτύου και υπο-επεξεργαστή.

10.2 H FFS χρησιμοποιεί ασφαλή δίκτυα δεδομένων που προστατεύονται από βιομηχανικά συστήματα προστασίας και κωδικού πρόσβασης. Οι πολιτικές μας για την Ασφάλεια και το Απόρρητο και τα Προσωπικά Δεδομένα αναθεωρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και βελτιώνονται εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες σας. Η FFS λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

10.3 Δυστυχώς, η μετάδοση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής και επομένως δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων που μεταδίδονται μέσω του Ιστότοπου: οποιαδήποτε μετάδοση γίνεται με δική σας ευθύνη. Μόλις λάβουμε τα στοιχεία σας, θα χρησιμοποιήσουμε αυστηρές διαδικασίες και λειτουργίες ασφαλείας για να αποτρέψουμε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

10.4 Αντιμετωπίζουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων, ως εμπιστευτικές πληροφορίες, σύμφωνα και με τις διαδικασίες ασφαλείας της εταιρείας μας και τις εταιρικές πολιτικές σχετικά με την προστασία και τη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών. Οι προσωπικές πληροφορίες με τις οποίες ταυτοποιούνται φυσικά πρόσωπα, αποθηκεύονται από την FFS σε έναν διακομιστή και τίθενται σε εφαρμογή φυσικά και ηλεκτρονικά μέτρα ασφάλειας που συνηθίζονται στον κλάδο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ειδικών διαδικασιών σύνδεσης / κωδικού πρόσβασης και ηλεκτρονικών συστημάτων προστασίας που έχουν σχεδιαστεί για να εμποδίζουν τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση εκτός από τα νομιμοποιούμενα πρόσωπα με εξουσιοδότηση από την FFS. Επειδή οι νόμοι που ισχύουν για την προστασία και επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα, αναλόγως και υποκαταστήματά μας ή συνεργάτες μας ενδέχεται να θεσπίσουν πρόσθετα μέτρα που διαφέρουν ανάλογα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τον ή τους ιστότοπους μας καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων και υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται στην Αθήνα, Ελλάδα. Ωστόσο, επειδή για ορισμένους πελάτες μας ενεργούμε ως εκτελούντες την επεξεργασία, οι πελάτες μας ενδέχεται να αποθηκεύουν τα προσωπικά δεδομένα που τους ανήκουν σε άλλες χώρες και κατά συνέπεια δικαιοδοσίες.

10.5 Όλοι οι υπάλληλοι της FFS δεσμεύονται από πολιτικές τήρησης απορρήτου και ασφάλειας. Οι πληροφορίες σας είναι προσβάσιμες μόνο σε υπαλλήλους στα πλαίσια εκτέλεσης υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης.

10.6 Εάν χρησιμοποιείται κωδικός πρόσβασης για την προστασία των λογαριασμών και των προσωπικών σας στοιχείων, είναι δική σας ευθύνη να διατηρήσετε τον κωδικό σας πρόσβασής εμπιστευτικό. Μην κοινοποιείτε αυτές τις πληροφορίες σε κανέναν. Εάν μοιράζεστε έναν υπολογιστή με οποιονδήποτε, πρέπει πάντα να αποσυνδεθείτε πριν αποχωρήσετε από οποιονδήποτε ιστότοπο ή υπηρεσία για να προστατεύσετε την πρόσβαση στις πληροφορίες σας από τους επόμενους χρήστες.

11 Πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO/IEC 27001

11 Η δέσμευση της FFS για ασφάλεια πιστοποιείται με Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 και Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριών ISO/IEC 27001. Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στην πολιτική ασφαλείας μας.

12 Γενικά

12.1 Η FFS λαμβάνει και αντιμετωπίζει τις ανησυχίες των πελατών της σχετικά με το απορρήτου με απόλυτο σεβασμό και προσοχή. Εάν πιστεύετε ότι υπήρξε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με τις προσωπικές σας πληροφορίες ή έχετε άλλες σχετικές ερωτήσεις ή προβληματισμούς, μπορείτε να γράψετε ή να επικοινωνήσετε με την FFS στο email: info@futuresoft.gr

12.2 Παρακαλούμε περιγράψτε στο μήνυμά σας, όσο το δυνατόν λεπτομερέστερα τη φύση του ερωτήματός σας ή τους τρόπους με τους οποίους πιστεύετε ότι δεν τηρήθηκε η Πολιτική Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων. Θα διερευνήσουμε άμεσα το ερώτημά σας ή το παράπονό σας.

12.3 Λάβετε υπόψη ότι εάν παρέχετε στην FFS ασυνεπείς προτιμήσεις απορρήτου (πχ. αποδεχόμενοι από την μία ότι τρίτα μέρη ενδέχεται να επικοινωνήσουν μαζί σας για προσφορές marketing και από την άλλη υποδείξετε ότι δεν μπορούν), η FFS δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η πιο πρόσφατη προτίμησή σας για το απόρρητο θα τηρηθεί.

12.4 Η FFS λειτουργεί σύμφωνα με το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και για την επίλυση διαφορών γενική δικαιοδοσία έχουν τα Δικαστήρια της Αθήνας, Ελλάδας.

12.5 Μπορείτε να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας επικοινωνώντας μαζί μας μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@futuresoft.gr.

12.6 Πνευματικά Δικαιώματα © 2019 FFS, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. H FFS και το σχετικό λογότυπο, καθώς και όλα τα σχετικά ονόματα προϊόντων και υπηρεσιών, σήματα και διακριτικοί τίτλοι είναι εμπορικά σήματα και/ή σήματα ιδιοκτησίας και καταχωρισμένα από την FFS Ltd.

Πνευματικά Δικαιώματα © 2021 – 2024 Free Futuresoft. Με επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος.

Ο παρών ιστότοπος καθώς και τα συνοδευτικά προϊόντα και έγγραφα, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Free Futuresoft και/ή των δικαιοπάροχων της και προστατεύονται από τους νόμους και διεθνείς συνθήκες περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Το λογότυπο της Free Futuresoft, και όλα τα σχετικά ονόματα προϊόντων και υπηρεσιών, τα σχεδιαστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα και/ή διακριτικά γνωρίσματα της Free Futuresoft.

Όλα τα υπόλοιπα σήματα προϊόντων και υπηρεσιών που εμπεριέχονται εδώ, αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων ιδιοκτητών.

Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε χρήση των εμπορικών σημάτων ή λογότυπων της εταιρείας Free Futuresoft ή τρίτων μερών, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Free Futuresoft ή του αντίστοιχου ιδιοκτήτη του εμπορικού σήματος.

 

Download Privacy Policy as a PDF File